หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3การลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park ตั้งอยู่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 1,383.76 ไร่ มูลค่าประมาณ 2,370.72 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
          สาระสำคัญของเรื่อง
          1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสหกรม Smart Park ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 1,383.76 ไร่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยคาดว่จะใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ประมาณ 3 ปี และคาดว่าพื้นที่จะถูกเช่าหมดภายใน 4 ปี หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กนอ. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กนอ. อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ โดยเบื้องต้นจะกำหนดในอัตราที่ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสหกรรมมาบตาพุดแล้วประมาณร้อยละ 88 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นชอบ
          2. กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park มีกรอบวงเงินลงทุนโครงการ 2,480.73 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณของ กนอ. 2,451.17 ล้านบาท และงบประมาณแผ่นดิน 29.56 ล้านบาท (งบประมาณปี 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ) ทั้งนี้ รายงานการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า การลงทุนโครงการฯ ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาหรือกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กนอ. เนื่องจาก กนอ. จะยังคงมีเงินคงสภาพคล่องแต่ละปีมากกว่า 1,100 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณลงทุนตามแผนการลงทุนและก่อสร้างโครงการฯ ที่จะดำเนินการในแต่ละปี
          3. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการระยะ 30 ปี พบว่า มีความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยในส่วนความคุ้มค่าทางการเงินมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV เท่กับ 585.74ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 8.91 ซึ่งมากกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (WACC) ของ กนอ. (ร้อยละ 7.25)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9715

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!