หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ ดังนี้
          1. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ [Government Chief Information Officer (GCIO) Management Guideline] ของสำนักงาน ก.พ.
          2. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในข้อ 1
          3. เห็นชอบการเพิ่มเติมบทบาทของ GCIO ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ในการเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงานในรูปแบบ Digital Transformation เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน
          สาระสำคัญของเรื่อง
          สำนักงาน ก.พ. รายงานว่า
          1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ GCIO สำนักงาน ก.พ. ได้จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ GCIO ให้ได้ข้อยุติร่วมกัน โดยมีประเด็นที่มีผลต่อการปรับรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการ GCIO ดังนี้
              1.1 การปรับรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการ GCIO เฉพาะในส่วนขององค์ประกอบและบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ GCIO ดังนี้


9717 1
              1.2 การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer: PCIO) ดังนี้

 

9717 2

 

              1.3 เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมหลักสูตร GCIO จะไม่มีผลกระทบต่อหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร รอส.) จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้

 

9717 3

 
          ก.พ. โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการ GCIO และการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (26 พฤศจิกายน 2562) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รอส. แล้ว
          2. กพ. โดย อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการเพิ่มเติมบทบาทของ GCIO ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ในการเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของหน่วยงานในรูปแบบ Digital Transformation เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
             2.1 วางแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น การจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน และการนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Bring Your Own Device) เป็นต้น โดยให้ดำเนินการให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการ
             2.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานในหน่วยงานและพัฒนาหรือจัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ระบบ e - Office ระบบ e - Saraban ระบบ e - Meeting ระบบ e - Service และระบบ e - Edutainment เป็นต้น โดยให้มีการพิจารณาถึงความต้องการในการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
             ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างวิถีชีวิตใหม่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพหลัก โดยเร่งผลักดันและดำเนินการ ดังนี้

 

9717 4


             2.3 กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล การปฏิบัติงานที่บ้านหรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการหลัก ดังนี้


9717 5

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9717

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!